Stanovy klubu - Info

Vespa Club Plzeň je lokálním klubem, který je vedle Vespa Clubu Praha a Vespa Clubu Brno sdružen pod národní klub Vespa Club Czech Republic. Ten je oficiálně uznaný národní klub spadající pod světovou organizaci Vespa World Club , zřízenou výrobcem Vesp, italskou firmou Piaggio.

Jako lokální klub se řídíme pravidly, vydanými naším zastřešujícím klubem Vespa Club Czech Republic. Každý člen Vespa Clubu Plzeň se automaticky stává také členem Vespa Clubu Czech Republic a proto jsou pro něj závazné stanovy tohoto sdružení.

Stanovy spolku Vespa Club Czech Republic z. s.

§ 1 Název a sídlo
Spolek s názvem Vespa Club Czech Republic z. s. (dále jen spolek) má sídlo na adrese Kostelní 952/24, Holešovice, 170 00 Praha 7. Jeho činnost pokrývá celou Českou republiku.

§ 3 Nástroje k dosažení účelu tohoto spolku
Spolek vykonává činnost tak, aby bylo dosahováno účelu tohoto spolku.
To zahrnuje zejména:
a) vedení centrální evidence lokálních klubů a jejich členů;
b) vydávání a obnovování členských průkazů;
c) vedení jednotného centrálního kalendáře akcí všech lokálních klubů;
d) předávání informací z Vespa World Clubu směrem k lokálním klubům;
e) komunikace s Vespa World Clubem;
f) přihlašování členů lokálních klubů na mezinárodní akce pořádané Vespa World Clubem;
g) vyhledávání nových partnerů a sponzorů spolku;
h) zajišťování charity jménem spolku.

§ 5 Logo klubu 
Znak klubu je tvořen kulatým ozubeným kolem, ve kterém je po obvodu v modrém prstenci umístěn bílý nápis Vespa Club Czech Republic. Vnitřek kruhu je vyplněn barvami české státní vlajky a to tak, že do spodního červené pole a horního bílého pole je zleva vklíněn modrý trojúhelník. Uprostřed kruhu je umístěna žlutá Vespa vyobrazená z boku a v základním černém obrysu, bez detailů. Sedlo a pneumatiky Vespy jsou černé.

§ 7 Povinnosti a práva členů 
Práva a povinnosti členů spolku jsou:
a) dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení orgánů a podporovat zájmy spolku i jeho členy podle svých schopností;
b) zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k poškození dobrého jména a účelu spolku;
c) platit včas ke stanovenému datu příslušné členské příspěvky a hlásit změny ve svých osobních údajích; to neplatí pro čestné členy;
d) každý řádný člen má právo hlasovat na valné hromadě a volit a být volen do orgánů spolku, přičemž každý řádný člen má jeden hlas; čestný člen nemá hlasovací právo;
e) člen, který je v prodlení s platbou členského příspěvku ztrácí svůj hlas a možnost být volen do orgánů spolku za předpokladu, že dlužná částka nedorazila na bankovní účet spolku před odesláním pozvánky na valnou hromadu. Platit poplatek v hotovosti v den konání takové valné hromady spolku není dovoleno;
f) každý řádný člen má právo být zastoupen na valné hromadě jiným řádným členem svého lokálního klubu;
g) všichni řádní členové mají právo předkládat orgánům spolku návrhy buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce na valné hromadě;
h) volební právo se vztahuje na všechny platné řádné členy v daném kalendářním roce, kteří mají uhrazené členské příspěvky;
ch) nejzazší datum pro uhrazení členského příspěvku pro daný kalendářní rok je 28. únor příslušného roku.

Povinnost dle písm. c) výše plní člen výhradně vůči svému příslušnému lokálnímu klubu. Ostatní práva a povinnosti dle tohoto článku má člen vůči spolku i vůči svému příslušnému lokálnímu klubu

§ 9 Orgány spolku
a) výbor;
b) valná hromada.
Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor je tříčlenný a skládá se z prezidenta, viceprezidenta a tajemníka.
O zvolení do těchto funkcí rozhoduje valná hromada. Prezident, viceprezident a tajemník jednají za spolek navenek každý samostatně.
Členové výboru jsou voleni valnou hromadou. Funkční období členů výboru jsou tři roky. Zvolení členové výboru mohou ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným oznámením doručeným výboru.

§ 11 Prezident spolku
Prezident spolku odpovídá za vyhotovení zápisů z jednání valné hromady. Reprezentuje spolek při jednání s médii. Odpovídá za veřejná prohlášení spolku a publikační činnost spolku.

§ 13 Valná hromada - povinnosti a pravidla
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada se koná jednou ročně a její konání musí být nejméně 30 dnů předem písemně nebo v elektronické podobě pozvánkou oznámeno všem členům spolku. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat datum, čas a místo konání a program jednání.

Valné hromadě je vyhrazeno:
a) volba a odvolání členů výboru;
b) určování hlavního zaměření činnosti spolku a rozhodování o hospodaření spolku;
c) stanovení výše členského poplatku;
d) udělení a odebrání čestného členství;
e) změna stanov;
f) zrušení spolku;
g) rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon či tyto stanovy nebo které si valná hromada k rozhodování vyhradí.

Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud je přítomná alespoň 1/3 všech členů s platným hlasovacím právem. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů, neurčí-li zákon či tyto stanovy jinak.

Valná hromada je složena z jednotlivých předsedů (zástupců) lokálních klubů a tito zástupci mají sílu hlasů podle počtu členů jejich lokálního klubu. Pro hlasování bude bráno na zřetel poměrové rozložení hlasů odpovídajících síle členské základny jednotlivého klubu podle následujícího schématu:
1 hlas = 1 - 6 členů v lokálním klubu
2 hlasy = 7 - 12 členů v lokálním klubu
3 hlasy = 13 - 18 členů v lokálním klubu
4 hlasy = 19 – 24 členů v lokálním klubu
5 hlasů = 25 – 30 členů v lokálním klubu
6 hlasů = 31 – 36 členů v lokálním klubu
7 hlasů = 37 a více členů v lokálním klubu

§15 Zrušení spolku
Zrušení spolku může nastat také dobrovolným zrušením. O dobrovolném zrušení spolku může rozhodnout pouze valná hromada svolaná za tímto účelem v přítomnosti alespoň dvou třetin všech členů, a to dvoutřetinovou většinou. Spolek nemůže zaniknout dříve, než zaniknou všechny lokální kluby.

§ 16 Ostatní 
Slova použitá v těchto stanovách vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak.

Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou v Praze den 06. 05. 2021.

§ 2 Účel spolku
Spolek je neziskovou organizací. Činnost spolku nezahrnuje zejména jakékoliv angažování ve stranických, politických či náboženských činnostech.
Má za účel:
a) plnit funkci národního Vespa klubu s tím, že především zakládá, sdružuje a zastřešuje lokální Vespa kluby v České republice (dále jen lokální kluby);
b) chránit, podporovat, rozvíjet zájmy svých členů a vytvářet pro ně nové aktivity. Členové jsou majiteli či fanoušky skútru značky Vespa ve všech modelech a kubaturách;
c) reprezentovat svoje členy a lokální kluby doma i v zahraničí. Udržovat komunikaci mezi členy a lokálními kluby;
d) podporovat mezinárodní vztahy, cestovní ruch, motoristický sport a organizovat příslušné akce;
e) zajišťovat účast členů lokálních klubů na srazových, sportovních a turistických akcích doma i v zahraničí;
f) šířit a podporovat dobré jméno spolku.

§ 4 Zdroje příjmů 
Zdroji příjmů spolku jsou:
a) členské poplatky;
b) dary;
c) příjmy z akcí;
d) příjmy z příležitostného prodeje produktů souvisejících s činností spolku;
e) granty
f) jiné obdobné příjmy, jsou-li v souladu s §217 občanského zákoníku.

Zisk z výše uvedených zdrojů příjmů může být použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

§ 6 Členství ve spolku
Rozlišuje se členství řádné a čestné. Řádný člen se stává členem spolku přijetím do lokálního klubu. Čestným členem se stává ten, kdo byl za čestného člena jmenován výborem spolku..

§ 8 Zánik členství
Členství je ukončeno:
 a) zánikem spolku či příslušného lokálního klubu;
b) dobrovolným vystoupením člena písemně oznámeným výboru spolku kdykoliv za existence spolku. Členský příspěvek je nevratný;
c) vyloučením člena z důvodu hrubého porušení nebo opakovaného méně závažného porušování povinností člena vyplývající z členství;
d) zrušením členství z důvodu neuhrazení členského poplatku ani do tří měsíců od splatnosti. Povinnost uhradit dlužnou částku za členství není ovlivněna ukončením členství.

§ 10 Působnost výboru
Výbor je oprávněn a povinen:
a) svolávat a organizovat jednání valné hromady;
b) rozhodovat o vyloučení členů ze spolku nebo o zrušení jejich členství;
c) vypracovat výroční zprávu k datu konání valné hromady;
d) spravovat majetek spolku, připravovat rozpočet a zajišťovat vedení účetnictví spolku;
e) rozhodování o zakládání, rušení nebo přeměně lokálních klubů;
f) vést spolkový rejstřík;
g) vytvářet a aktualizovat pravidla pro chod lokálních klubů;
h) rozhodovat o dalších záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku.

Výbor přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Výbor je usnášeníschopný, pokud všichni členové byli řádně pozváni na zasedání a přítomni jsou alespoň dva členové výboru, z nichž jedním z nich musí být, buď prezident nebo viceprezident. V případě nepřítomnosti prezidenta vede jednání viceprezident. V takovém případě při rovnosti hlasů rozhoduje hlas viceprezidenta.

§ 12 Viceprezident a tajemník
Tajemník spolku je prezidentovi nápomocen ve všech záležitostech chodu a povinností spolku. S prezidentem úzce spolupracuje. Viceprezident prezidenta zastupuje v případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti prezidenta vykonávat svou funkci. Tajemník zabezpečuje úkoly nutné pro chod spolku, které mu průběžně přidělí výbor.

§ 14 Organizace spolku a lokální kluby
Spolek může zakládat jako své pobočné spolky lokální kluby. O založení, zrušení či přeměně lokálních klubů rozhoduje výbor spolku, a to většinou hlasů všech členů. Lokální klub vzniká jeho zápisem do spolkového rejstříku.

O založení lokálního klubu může výbor rozhodnout na základě písemné žádosti nejméně tří osob. Žádost musí obsahovat seznam budoucích členů lokálního klubu, jeho adresu, název, webové stránky a logo lokálního klubu.

 Název lokálního klubu musí obsahovat slova „Vespa Club“ a musí vyjadřovat jeho vlastnost jako pobočného spolku dovětkem oblastní klub.

Lokální kluby zajišťují přiměřeně dosahování účelu spolku v rámci území příslušné obce či místa působení.

Nejvyšším orgánem lokálního klubu je lokální valná hromada, na níž se přiměřeně použije úprava §14 těchto stanov, nerozhodne-li výbor při založení lokálního klubu jinak.
Lokální valné hromadě je vyhrazeno:
a) volba a odvolání předsedy lokálního klubu;
b) určování hlavního zaměření činnosti lokálního klubu a rozhodování o hospodaření lokálního klubu.

Statutárním orgánem lokálního klubu je jeho předseda, jakožto individuální statutární orgán, který je volen lokální valnou hromadou, a jehož funkční období jsou 3 roky.

Předseda lokálního klubu jedná za lokální klub navenek samostatně. Předseda lokálního klubu je dále oprávněn a povinen:
a) svolávat a organizovat jednání lokální valné hromady;
b) vypracovat výroční zprávu k datu konání lokální valné hromady;
c) rozhodovat o přijetí či vyloučení členů lokálního klubu nebo zrušení jejich členství;
d) spravovat majetek lokálního klubu;
e) zajišťovat odvod ročních členských poplatků do spolku a;
f) vést seznam členů lokálního klubu.

Výbor spolku může při založení lokálního klubu rozhodnout o úpravě statutárního orgánu lokálního klubu odlišně.

Lokální klub není oprávněn samostatně jednat jménem spolku při uzavírání darovacích, sponzorských a obdobných smluv, a organizovat akce na celonárodní úrovni.

Lokální klub je povinen zasílat vždy jednou ročně spolku aktuální seznam svých členů a za každého člena odvést spolku členský poplatek ve výši stanovené valnou hromadou spolku.

Orgány lokálního klubu jsou povinny při své činnosti dodržovat pravidla pro chod lokálních klubů přijatých výborem spolku. Porušení této povinnosti může být důvodem pro zrušení lokálního klubu.

Oficiální a aktualizované Stanovy Vespa Clubu Česká Republika mužete najít zde.