Stanovy:

Vespa Club Plzeň je lokálním klubem, který je vedle Vespa Clubu Praha a Vespa Clubu Brno sdružen pod národní klub Vespa Club Czech Republic. (http://www.vespaclub.cz/) Vespa Club Czech Republic je oficiálně uznaný národní klub spadající pod světovou organizaci Vespa World Club (http://www.vespaworldclub.com/), zřízenou výrobcem Vesp, italskou firmou Piaggio.
Jako lokální klub se řídíme pravidly, vydanými naším zastřešujícím klubem Vespa Club Czech Republic. Každý člen Vespa Clubu Plzeň se automaticky stává také členem Vespa Clubu Czech Republic a proto jsou pro něj závazné stanovy tohoto sdružení. Úplné znění pravidel naleznete zde.


Nepřehlédněte:

§ 7 Povinnosti a práva členů


Práva a povinnosti členů spolku jsou:
a) dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení orgánů a podporovat zájmy spolku i jeho členy podle svých schopností;
b) zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k poškození dobrého jména a účelu spolku;
c) platit včas ke stanovenému datu příslušné členské příspěvky a hlásit změny ve svých osobních údajích; to neplatí pro čestné členy;
d) každý řádný člen má právo hlasovat na valné hromadě a volit a být volen do orgánů spolku, přičemž každý řádný člen má jeden hlas; čestný člen nemá hlasovací právo;
e) člen, který je v prodlení s platbou členského příspěvku ztrácí svůj hlas a možnost být volen do orgánů spolku za předpokladu, že dlužná částka nedorazila na bankovní účet spolku před odesláním pozvánky na valnou hromadu. Platit poplatek v hotovosti v den konání takové valné hromady spolku není dovoleno;
f) každý řádný člen má právo být zastoupen na valné hromadě jiným řádným členem svého lokálního klubu;
g) všichni řádní členové mají právo předkládat orgánům spolku návrhy buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce na valné hromadě;
h) volební právo se vztahuje na všechny platné řádné členy v daném kalendářním roce, kteří mají uhrazené členské příspěvky;
i) nejzazší datum pro uhrazení členského příspěvku pro daný kalendářní rok je 28. únor příslušného roku.


Povinnost dle písm. c) výše plní člen výhradně vůči svému příslušnému lokálnímu klubu. Ostatní práva a povinnosti dle tohoto článku má člen vůči spolku i vůči svému příslušnému lokálnímu klubu.


§ 8 Zánik členství


Členství je ukončeno:
zánikem spolku či příslušného lokálního klubu;
dobrovolným vystoupením člena písemně oznámeným výboru spolku kdykoliv za existence spolku. Členský příspěvek je nevratný;
vyloučením člena z důvodu hrubého porušení nebo opakovaného méně závažného porušování povinností člena vyplývající z členství;
zrušením členství z důvodu neuhrazení členského poplatku ani do tří měsíců od splatnosti. Povinnost uhradit dlužnou částku za členství není ovlivněna ukončením členství.


§ 15 Organizace spolku a lokální kluby


Spolek může zakládat jako své pobočné spolky lokální kluby. O založení, zrušení či přeměně lokálních klubů rozhoduje výbor spolku, a to většinou hlasů všech členů. Lokální klub vzniká jeho zápisem do spolkového rejstříku.
O založení lokálního klubu může výbor rozhodnout na základě písemné žádosti nejméně tří osob. Žádost musí obsahovat seznam budoucích členů lokálního klubu, jeho adresu, název, webové stránky a logo lokálního klubu. Název lokálního klubu musí obsahovat slova „Vespa Club“ a musí vyjadřovat jeho vlastnost jako pobočného spolku dovětkem oblastní klub.
Lokální kluby zajišťují přiměřeně dosahování účelu spolku v rámci území příslušné obce či místa působení.
Nejvyšším orgánem lokálního klubu je lokální valná hromada, na níž se přiměřeně použije úprava §14 těchto stanov, nerozhodne-li výbor při založení lokálního klubu jinak. Lokální valné hromadě je vyhrazeno:
volba a odvolání předsedy lokálního klubu; a

určování hlavního zaměření činnosti lokálního klubu a rozhodování o hospodaření lokálního klubu.
Statutárním orgánem lokálního klubu je jeho předseda, jakožto individuální statutární orgán, který je volen lokální valnou hromadou, a jehož funkční období jsou 3 roky.
Předseda lokálního klubu jedná za lokální klub navenek samostatně. Předseda lokálního klubu je dále oprávněn a povinen:
svolávat a organizovat jednání lokální valné hromady;
vypracovat výroční zprávu k datu konání lokální valné hromady;
rozhodovat o přijetí či vyloučení členů lokálního klubu nebo zrušení jejich členství;
spravovat majetek lokálního klubu;

zajišťovat odvod ročních členských poplatků do spolku a;
vést seznam členů lokálního klubu.
Výbor spolku může při založení lokálního klubu rozhodnout o úpravě statutárního orgánu lokálního klubu odlišně.
Lokální klub není oprávněn samostatně jednat jménem spolku při uzavírání darovacích, sponzorských a obdobných smluv, a organizovat akce na celonárodní úrovni.
Lokální klub je povinen zasílat vždy jednou ročně spolku aktuální seznam svých členů a za každého člena odvést spolku členský poplatek ve výši stanovené valnou hromadou spolku.
Orgány lokálního klubu jsou povinny při své činnosti dodržovat pravidla pro chod lokálních klubů přijatých výborem spolku. Porušení této povinnosti může být důvodem pro zrušení lokálního klubu.


>> Úplné znění pravidel.
 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat